Home / معرفی پروژه / معرفی تعمیم ترسیب کربن شهرستان های استان خراسان جنوبی

معرفی تعمیم ترسیب کربن شهرستان های استان خراسان جنوبی

تعمیم استانی پروژه ترسیب کربن

در پی پیگیری های صورت گرفته توسط مسئولین استانی در خصوص اجرای ترسیب کربن در کل شهرستان های استان و نظر به قول مساعد استانداری و فرمانداری ها و معاونت برنامه ریزی در خصوص تامین اعتبار مورد نیاز آغاز پروژه ها و ابلاغ موفقت نامه اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استان جهت اجرای تعمیم ترسیب کربن در کلیه شهرستان ها اجرای پروژه ها به صورت رسمی از سال ۹۶ آغاز گردید.

طی مکاتبات متعدد صورت گرفته با روسای ادارات منابع طبیعی شهرستان ها و بازدید های صورت گرفته محدوده مناطق اجرایی و روستاهایی که شرایط اجرای طرح را بر اساس اولویت های محرومیت، مرزی بودن، جمعیت، میزان مشارکت پذیری، فاصله تا مرکز شهرستان، پتانسیل های موجود و … را دارا بودند انتخاب و مصوب گردیدند. بر همین اساس نقشه مناطق اجرایی تهیه و لیست کل روستاها و روستاهای دارای اولویت برای اجرا در سال اول مشخص شدند.

شهرستان های تحت پوشش پروژه ترسیب کربن در استان خراسان جنوبی

نام شهرستان مساحت منطقه هکتار تعداد روستای منطقه جمعیت منطقه تعداد روستاهای هدف مطالعه جمعیت روستاهای هدف تعداد روستاهای هدف سال اول اجرا جمعیت روستاهای هدف سال اول اجرا
فردوس ۱۵۱۵۵۲ ۸ ۲۳۴۹ ۸ ۲۳۴۹ ۵ ۱۷۶۹
قاین ۵۶۰۰۰ ۸ ۵۰۰۰ ۸ ۷۹۵۰ ۳ ۱۹۷۱
نهبندان ۱۵۰۰۰۰ ۶۲ ۳۱۶۴ ۱۵ ۲۶۲۷ ۷ ۱۹۷۶
خوسف ۹۸۰۰۰ ۱۷ ۱۳۸۰ ۱۵ ۱۳۶۱ ۱۵ ۱۳۶۱
درمیان ۵۰۰۰۰ ۱۷ ۲۷۲۲ ۱۷ ۲۷۲۲ ۵ ۱۷۰۶
زیرکوه ۸۸۵۹۲ ۲۳ ۳۹۲۸ ۲۳ ۳۹۲۸ ۴ ۲۰۵۴
بیرجند ۶۴۰۰۰ ۲۲ ۱۸۴۱ ۲۲ ۱۸۴۱ ۸ ۱۲۷۸
طبس ۱۴۳۱۹۸ ۲۶ ۷۶۵۷ ۲۶ ۷۶۵۷ ۶ ۷۶۲
سربیشه ۲۲۵۰۰۰ ۴۰ ۵۴۱۸ ۴۰ ۵۴۱۸ ۹ ۲۷۵۱
جمع ۱۰۲۶۳۴۲ ۲۲۳ ۳۳۴۵۹ ۱۷۴ ۳۵۸۵۳ ۶۲ ۱۵۶۲۸

روستاهای تحت پوشش هر منطقه

ردیف نام شهرستان مساحت منطقه

هکتار

تعداد روستای منطقه جمعیت منطقه تعداد روستاهای هدف مطالعه جمعیت روستاهای هدف نام روستاها به ترتیب اولویت
۱ سربیشه ۲۲۵۰۰۰ ۴۰ ۵۴۱۸ ۹ ۲۷۵۱ چاه شماره ۱(۱۳۰)

چاه شماره ۲(۱۴۷)

نازدشت(۹۹۰)

گزدز(۲۷۴)

کسراب(۲۹۶)

حجت اباد(۲۱۷)

تاجمیر(۳۲۰)

همت اباد(۲۲۵)

سولابست(۱۵۲)

۲ خوسف ۹۸۰۰۰ ۱۷ ۲۴۸۰ ۵ ۸۱۰ فیض اباد(۱۶۶)

علی اباد زارعین(۲۲۵)

شهرک امام هادی(۲۲۲)

سیدان(۱۳۱)

حصاردار(۶۶)

۳ نهبندان ۱۵۰۰۰۰ ۶۲ ۳۱۶۴ ۱۵ ۲۶۲۷ سهل آباد (۱۸۷)

مزارسید علی(۷۴۵)

چاهدراز(۲۵۴)

فیروز اباد(۱۰۵)

۴ زیرکوه ۸۸۵۹۲ ۲۳ ۳۹۲۸ ۲۳ ۳۹۲۸ گزخت و چشمه بید(۱۲۱۳)

ملکی(۲۷۹)

چاه عمیق( ۲۵۱)

سورند و دهنه آهنگران( ۴۳۸)

تجنود و دارج(۴۲۱)

۵ فردوس ۱۵۱۵۵۲ ۸ ۲۳۴۹ ۸ ۲۳۴۹ کجه(۳۱۶)

چاهنو(۲۱۷)

۶ قاین ۵۶۰۰۰ ۸ ۵۰۰۰ ۸ ۵۰۰۰ قومنجان(۳۷۲)

کرچ(۹۰)

گوراب(۷۱)

شهرک هاشمیه(۴۵۲)

۷ درمیان ۵۰۰۰۰ ۱۷ ۲۷۲۲ ۱۷ ۲۷۲۲ بر اندود(۳۲۲)

زیر براندود( ۲۸۸)

کلاته ملا(۲۶۸)

خلف(۳۳۲)

دره چرم(۴۹۶)

۸ طبس ۱۴۳۱۹۸ ۲۶ ۷۶۵۷ ۲۶ ۷۶۵۷ خروان سفلی(۲۸)

خروان علیا(۳۷)

دهشور(۲۳۴)

۹ بیرجند ۶۴۰۰۰ ۲۲ ۱۸۴۱ ۲۲ ۱۸۴۱ بیجار(۸۱)

مافنداب(۳۴)

اشتاخو(۸۱)

کلاته محمد سلطان(۸۶)

القار(۱۲۳)

کوچ(۱۷۸)

جمع ۱۰۲۶۳۴۲ ۲۲۳ ۳۴۵۵۹ ۱۳۳ ۲۹۶۸۵  

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *